Photos of the trip: San Diego to Ensenada on The Solitary Bird April 6-8, 2011